توضیحات :

استیکر اسمی رسول و تبسم

به دوستان خود هدیه دهید